1. හොන්ඩ හා සුසුකි වෙළඳ නාම
  2. කාර්, මොටර්සිකල් සහා වෙනත් වාහන ශ්‍රී ලංකාව තුල පුරාම මිලදී ගන්න හෝ විකුනන්න. ටොයෝටා, නිසාන්, හොන්ඩ හා සුසුකි වෙළඳ නාම ඇතුලත් වාහන රැසකින් තෝරාගන්න
  3. ලංකාව තුල පුරාම මිලදී ගන්න හෝ