පක්ෂීන් සහා වෙන
ණ රැසක් මිලදී ණ මිලදී
බළලුන් රැසක් ලදී
ටො ලදී